Inleiding

De recente crisis bij OpenAI, een van de meest prominente spelers in de AI-industrie, heeft de noodzaak van een wereldwijd toezicht op Artificial General Intelligence (AGI) opnieuw onder de aandacht gebracht. Deze gebeurtenissen tonen aan dat de ontwikkeling van AGI complex en potentieel riskant is, en dat er een dringende behoefte is aan internationale samenwerking om deze technologie veilig en ethisch te ontwikkelen.

De gebeurtenissen bij OpenAI: een overzicht

De afgelopen dagen werd OpenAI, bekend van ChatGPT, gekenmerkt door interne strubbelingen en onverwachte wijzigingen in het management. Sam Altman, de mede-oprichter en het gezicht van de organisatie, werd door het bestuur van OpenAI ontslagen, een besluit dat leidde tot een aardverschuiving binnen het bedrijf.

Een overweldigende meerderheid van de medewerkers, 747 van de 770, tekende een brief waarin ze dreigden het bedrijf te verlaten en naar Microsoft over te stappen als de drie overgebleven bestuursleden weigerden af te treden en hun besluit om Altman te ontslaan niet ongedaan maakten. Deze gebeurtenissen benadrukken niet alleen de diepe verbondenheid van de werknemers met hun CEO, maar ook de gespannen dynamiek binnen de organisatie.

Tegelijkertijd stonden investeerders achter de eisen van het personeel en overwogen juridische stappen om de raad van bestuur te dwingen van koers te veranderen. Het conflict bereikte een kookpunt toen Ilya Sutskever, mede-oprichter en de belangrijkste wetenschapper van OpenAI, openlijk zijn rol in het ontslag van Altman betreurde.

Deze reeks gebeurtenissen bij OpenAI is lijken wel een Netflix serie die zich voor onze ogen afspeelt; het is een voorbode van de complexe uitdagingen en ethische dilemma’s waarmee de AI-industrie geconfronteerd wordt. Als pioniers in een snel ontwikkelend veld, bevinden organisaties zoals OpenAI zich in het centrum van een debat over de toekomst van AI, een technologie die sommigen beschouwen als de belangrijkste doorbraak sinds de creatie van het internet.

De noodzaak van een wereldwijd toezicht op AGI

Definitie en belang van AGI

Artificial General Intelligence (AGI) vertegenwoordigt een keerpunt in de evolutie van AI. AGI verschilt van traditionele AI doordat het de capaciteit heeft om te leren, te redeneren en beslissingen te nemen over een breed scala aan onderwerpen, vergelijkbaar met menselijke intelligentie. Deze mogelijkheid brengt ongekende kansen met zich mee, maar ook aanzienlijke risico’s.

Risico’s en ethiek van AGI

De vooruitgang in AGI kan leiden tot onbedoelde gevolgen, waaronder ethische dilemma’s rond privacy, autonomie en de impact op de arbeidsmarkt. Bovendien kan de ontwikkeling van AGI, zonder adequaat toezicht, leiden tot een ‘wedloop’ waarin bedrijven en landen prioriteit geven aan innovatie ten koste van veiligheid en ethiek.

Het pleidooi voor een wereldwijd controle-orgaan

De ontwikkeling van Artificial General Intelligence (AGI) is een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van deze eeuw. AGI is een vorm van kunstmatige intelligentie die de capaciteit heeft om te leren, te redeneren en beslissingen te nemen over een breed scala aan onderwerpen, vergelijkbaar met menselijke intelligentie.

De ontwikkeling van AGI biedt ongekende kansen, maar brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat AGI op een veilige en ethisch verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt, is het nodig om een wereldwijd controle-orgaan op te richten.

Een wereldwijd controle-orgaan zou als centrale autoriteit kunnen functioneren om de ontwikkeling van AGI te sturen. Dit orgaan zou de volgende taken kunnen uitvoeren:

 • Standaarden en regelgeving vaststellen om ethische en veilige ontwikkeling van AGI te waarborgen. Dit omvat richtlijnen voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van AGI, evenals normen voor veiligheid en ethiek.
 • Een platform bieden voor internationale samenwerking, uitwisseling van beste praktijken en het voorkomen van gevaarlijke concurrentie. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat AGI op een uniforme en veilige manier wordt ontwikkeld en gebruikt.
 • Toezicht houden op de implementatie van AGI in verschillende sectoren en de maatschappelijke impact ervan. Dit omvat het monitoren van de voortgang van de ontwikkeling van AGI, het identificeren van mogelijke risico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te beperken.

Ik ben van mening dat een wereldwijd controle-orgaan voor AGI een onmisbare stap is om de ontwikkeling van deze technologie op een verantwoorde manier te sturen. Een dergelijk orgaan zou kunnen helpen om de volgende voordelen te realiseren:

 • Het bevorderen van een ethische en veilige ontwikkeling van AGI.
 • Het voorkomen van een ongecontroleerde ontwikkeling van AGI.
 • Het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van AGI.
 • Het vergroten van de transparantie over de ontwikkeling en toepassing van AGI.

De Verenigde Naties (VN) zouden een geschikte organisatie zijn om een wereldwijd controle-orgaan voor AGI op te richten. De VN heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van internationale standaarden en regelgeving, en heeft een netwerk van lidstaten dat de samenwerking op het gebied van AGI kan faciliteren.

Ik roep de VN op om de oprichting van een wereldwijd controle-orgaan voor AGI te overwegen. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat AGI een bron van vooruitgang en welvaart wordt, en niet van onzekerheid en angst.

Voorbeelden van regulering in andere technologische domeinen

De ontwikkeling van Artificial General Intelligence (AGI) is een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van deze eeuw. AGI is een vorm van kunstmatige intelligentie die de capaciteit heeft om te leren, te redeneren en beslissingen te nemen over een breed scala aan onderwerpen, vergelijkbaar met menselijke intelligentie.

De ontwikkeling van AGI biedt ongekende kansen, maar brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat AGI op een veilige en ethisch verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt, is het nodig om een wereldwijd controle-orgaan op te richten.

De regulering van nucleaire technologie (ICRP) en biotechnologie toont aan dat internationaal toezicht effectief kan zijn in het beheren van complexe en potentieel gevaarlijke technologieën. Deze voorbeelden bieden waardevolle lessen over hoe een wereldwijd controle-orgaan voor AGI kan functioneren.

Lessen uit nucleaire technologie

De International Commission on Radiological Protection (ICRP) is een internationaal onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van de mens tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling. De ICRP heeft een reeks richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor de veilige ontwikkeling en toepassing van nucleaire technologie.

De ICRP heeft een aantal belangrijke lessen geleerd die relevant zijn voor de ontwikkeling van AGI. Ten eerste is het belangrijk om een wetenschappelijke basis te hebben voor de richtlijnen en aanbevelingen. De ICRP baseert zijn werk op de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de effecten van ioniserende straling op de menselijke gezondheid.

Ten tweede is het belangrijk om een breed scala aan belanghebbenden bij het besluitvormingsproces te betrekken. De ICRP brengt experts uit verschillende disciplines samen, waaronder wetenschappers, ethici, politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Ten slotte is het belangrijk om de richtlijnen en aanbevelingen regelmatig te evalueren en bij te stellen. De ICRP werkt voortdurend aan het verbeteren van zijn richtlijnen om ze up-to-date te houden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Lessen uit biotechnologie

De ontwikkeling van biotechnologie biedt grote mogelijkheden voor de verbetering van de menselijke gezondheid en welvaart. Tegelijkertijd brengt biotechnologie ook risico’s met zich mee, zoals de ontwikkeling van nieuwe ziekten of de verspreiding van bestaande ziekten.

Om deze risico’s te beperken, hebben veel landen regelgeving ingevoerd voor biotechnologie. Deze regelgeving is vaak gebaseerd op internationale normen, zoals die van de Convention on Biological Diversity (CBD).

De CBD is een internationaal verdrag dat de bescherming van de biodiversiteit beoogt. Het verdrag bevat bepalingen voor de regulering van de ontwikkeling en toepassing van biotechnologie.

De CBD heeft een aantal belangrijke lessen geleerd die relevant zijn voor de ontwikkeling van AGI. Ten eerste is het belangrijk om een duidelijke definitie te hebben van de technologie die moet worden gereguleerd. De CBD definieert biotechnologie als “alle toepassingen van kennis van levende organismen of hun bestanddelen, met inbegrip van genetische manipulatie, voor nieuwe of verbeterde producten of processen.”

Ten tweede is het belangrijk om een breed scala aan belanghebbenden bij het besluitvormingsproces te betrekken. De CBD heeft een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van regeringen, bedrijven, wetenschappers en non-profitorganisaties.

Ten slotte is het belangrijk om de regelgeving regelmatig te evalueren en bij te stellen. De CBD heeft een aantal comités opgericht die zich bezighouden met de evaluatie van de regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe normen.

Mogelijke structuur en functies

Het wereldwijde controle-orgaan zou bestaan uit experts uit verschillende velden, waaronder ethiek, technologie, recht en internationale betrekkingen. Het zou de autoriteit moeten hebben om richtlijnen op te stellen, toezicht te houden en in te grijpen wanneer nodig. Enkele kernfuncties zouden kunnen omvatten:

 • Het opstellen van universele ethische richtlijnen en veiligheidsnormen voor AGI-ontwikkeling.
 • Het coördineren van internationale samenwerking en informatie-uitwisseling.
 • Het monitoren van AGI-projecten en -toepassingen wereldwijd om naleving te garanderen.
 • Het aanbieden van advies en middelen aan kleinere landen of organisaties om hen te helpen bij de veilige integratie van AGI-technologie.

Uitdagingen en tegenargumenten

Een wereldwijd controle-orgaan zal ongetwijfeld geconfronteerd worden met uitdagingen zoals bureaucratische traagheid, politieke tegenwerking, en de complexiteit van het reguleren van een snel evoluerend technologisch veld. Het is ook mogelijk dat sommige partijen zullen beweren dat zo’n orgaan innovatie zou kunnen remmen. Echter, de geschiedenis leert ons dat adequaat toezicht en regulering niet noodzakelijkerwijs innovatie verstikken, maar het juist kunnen sturen in een richting die zowel veilig als voordelig is voor de samenleving als geheel.

Conclusie: een oproep tot actie

De gebeurtenissen bij OpenAI dienen als een krachtige herinnering aan de complexiteit en potentieel ontwrichtende aard van AGI. Het is tijd voor een serieuze en doordachte discussie over de oprichting van een wereldwijd controle-orgaan dat deze nieuwe technologische horizon kan navigeren. Dit orgaan zou niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor het veilig houden van de technologische vooruitgang, maar ook voor het beschermen van onze maatschappelijke en ethische waarden.

Als gemeenschap moeten we ons verenigen in de oproep voor verantwoordelijke, ethische en veilige ontwikkeling van AGI. Dit is geen taak voor één organisatie, één land, of één groep experts; dit is een wereldwijde onderneming die onze collectieve inspanningen vereist. Laten we samenwerken aan een toekomst waarin AGI een bron is van vooruitgang en welvaart, en niet van onzekerheid en angst.